Darbo užmokestis

2017 04 18

Informacija apie Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. VIII-1524 patvirtintu „Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu“ (Žin., 2000, Nr. 10-236) ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480“ Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2009, Nr. 154-6976):

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2017 m. I ketvirtis


2016 m.
I ketvirtis

 2016 m.
II ketvirtis

2016 m. III ketvirtis

2016 m. IV ketvirtis

Direktorius                                      

1

941 870 870 941 941

Specialistas (vyr. metodininkas
bibliotekinei veiklai,
kultūrinei-edukacinei veiklai, projektinei veiklai, dailininkas, bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius)

5

671 593 693 671 671

Skyriaus/filialo vedėjas

9

696  625 625 696 696

Vyresnysis bibliotekininkas

23

 581 513  513 581 581

Vyriausiasis bibliotekininkas  

2

 609  538 538 609 609

Vyresnysis bibliografas  

2

 611 540 540 611 611

Vyr. buhalteris, apskaitininkas, 

2

 517 510 510 517 517

Ūkio dalies vedėjas,
sekretorius-archyvaras

2

 503 459 459 503 503

Darbininkas, vairuotojas                        

3

380 350 350 380 380

Valytojas

4

380 350 350 380 380