Ramunė Sakalauskaitė pristatė knygą apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską

2016 11 23

Lapkričio 22 d. bibliotekos skaitytojai rinkosi į Šiaulių miesto viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrių, kur buvo pristatyta 2015 m. išleista knyga apie gerai žinomą, gerbiamą kunigą monsinjorą Kazimierą Vasiliauską „Gyvenimas, koks jis buvo: Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“.

Pristatydama savo knygą, autorė Ramunė Sakalauskaitė sakė aprašiusi kunigo tikėjimo bei tarnystės žmonėms kelią. Su kunigu Kazimieru būsimoji žurnalistė susipažino 1989 m., kai atvyko studijuoti į Vilnių, bendravimas tęsėsi iki pat monsinjoro mirties. Autorė buvo įtraukta į artimų monsinjorui žmonių aplinką ir jai dažnai teko net dirbti monsinjoro „šoferiu“. „Šiandien monsinjoro tarp mūsų jau nėra, tad ši knyga yra tarsi padėka jam už jo draugystę“, – kalbėjo viešnia. Skaitytojams autorė papasakojo apie politinio kalinio ir tremtinio, pirmojo Vilniaus arkikatedros klebono bei atkurtos kunigų seminarijos rektoriaus, Vilniaus miesto garbės piliečio, pagerbto daugybe valstybės apdovanojimų, monsinjoro Kazimiero Vasiliausko nueitą gyvenimo kelią. Knygą žurnalistė rašė ketverius metus ir rėmėsi visais jai prieinamais šaltiniais: Vilniaus arkivyskupijos kurijos archyve saugoma kunigo byla, Lietuvos ypatingajame, Latvijos valstybės, Daugpilio archyvuose rastais dokumentais, niekur neskelbtais kunigo laiškais šeimos nariams, Latvijoje jį globojusių eucharistiečių ir žmonių, kartu su juo dirbusių Latvijos Andrejaus Ždanovo kolūkyje, atsiminimais. Monsinjoras neskirstė žmonių į turtingus ir vargšus, garsius ir puolusius, net ir girtuokliui, prašančiam pinigų, padėdavo, teigdamas, kad nieks nežino kokia jo gyvenimo istorija. Monsinjoro gyvenimas siejamas ir su mūsų kraštu: Rimše, Dūkštu. Atskira knygos dalis - tai surinkti jį pažinojusių kunigų prisiminimai: Vaclovo Aliulio, Jono Borutos, Antano Dilio, Ričardo Doveikos, Arūno Kesilio, Kęstučio Latožos, Tadeušo Matulianeco, Gintaro Petronio, Juozo Tunaičio.

Autorė paskaitė keletą ištraukų iš knygos. Atsiminimais apie monsinjorą dalijosi brolio žmona ir dukterėčios. Jos pasakojo, kad monsinjoras į Šiaulius atvykdavo slapčia, nes po tremties 10 metų gyveno užsienyje – Latvijoje, į Lietuvą negalėjo grįžti. Po renginio, prie arbatos puodelio, skaitytojai klausinėjo įvairių smulkmenų, dalijosi mintimis apie knygą ir prašė autorės autografo.

GALERIJA